สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงมาริสา  สมสวย
3. เด็กชายอนุชาติ  โตประโคน
 
1. นางอุไรวรรณ  ศิริชัย
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา   สมานชม
2. เด็กชายภานุพงษ์  สินารายณ์
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันตรี  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  โตประโคน
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงศ์  มั่นจิตร
2. เด็กหญิงมม  ปรุม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  รุ่งเรือง
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย