สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทุกข์
2. เด็กชายอาทิตย์  ฝั้นอินตา
 
1. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมพงษ์  ชนะชัย
2. เด็กชายอิทธิพล  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.31 เงิน 5 1. เด็กชายภูวเนตร  มากกว่าวงศ์
2. เด็กชายอโณชา  สวายศรี
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มั่นจิตร
2. เด็กชายธนพัฒน์  กองเงิน
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรมสู
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เฟื่องฝอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย  ละอองเอก
2. นางสาวนิรัญ  ตุพิมาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายสุทธิวัส  เพศสม
2. เด็กชายอิทธิพล  เหลืองอ่อน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายบุณพจน์  เชื้อสุข
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกอบกานต์  โสหัด
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญชาติ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชิมบุญ
4. เด็กหญิงสาวินี  สะติภา
5. เด็กหญิงสิตานัน  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายเสริมศักดิ์  โสวงค์
 
1. นายปรีชา  มั่นจิตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรเทศ
2. เด็กชายศราวุธ  เข็มทอง
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา