สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฎการ  โสกงโสด
2. เด็กชายวีระพันธ์  อุเรืองรัมย์
 
1. นางนิรัชชรา  ไชยประทุม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทุกข์
2. เด็กชายอาทิตย์  ฝั้นอินตา
 
1. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงมาริสา  สมสวย
3. เด็กชายอนุชาติ  โตประโคน
 
1. นางอุไรวรรณ  ศิริชัย
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมพงษ์  ชนะชัย
2. เด็กชายอิทธิพล  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.31 เงิน 5 1. เด็กชายภูวเนตร  มากกว่าวงศ์
2. เด็กชายอโณชา  สวายศรี
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา   สมานชม
2. เด็กชายภานุพงษ์  สินารายณ์
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มั่นจิตร
2. เด็กชายธนพัฒน์  กองเงิน
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมพงษ์  ชนะชัย
2. เด็กชายสุทธิวัส  เพศสม
 
1. นายสิรภพ  สารโพธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรมสู
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เฟื่องฝอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย  ละอองเอก
2. นางสาวนิรัญ  ตุพิมาย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันตรี  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายสุทธิวัส  เพศสม
2. เด็กชายอิทธิพล  เหลืองอ่อน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายบุญชาติ  สวายศรี
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอคิรา  มั่นจิตร
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีโสภา
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพิยะดา  ฤทธิ์พิมาย
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกษิเดช  สอนทอง
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เฟื่องฝอย
3. เด็กชายพีรภัทร  มั่นจิตร
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายบุณพจน์  เชื้อสุข
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  โตประโคน
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7    
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกอบกานต์  โสหัด
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญชาติ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชิมบุญ
4. เด็กหญิงสาวินี  สะติภา
5. เด็กหญิงสิตานัน  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายเสริมศักดิ์  โสวงค์
 
1. นายปรีชา  มั่นจิตร
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรเทศ
2. เด็กชายศราวุธ  เข็มทอง
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงศ์  มั่นจิตร
2. เด็กหญิงมม  ปรุม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  รุ่งเรือง
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัญญา  สวายศรี
2. เด็กหญิงจริญญา  สวิสุพรรณ์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางพัชริน  เล็กชะอุ่ม