สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุเทพ  ภูคำมี
2. เด็กชายไพเรีย  สุทน
 
1. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ศรีคง
2. เด็กชายสถาพร  มุ้งบัง
3. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีเคน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญหา
2. เด็กหญิงศศิธร  แมมขุนทด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์นาง
 
1. นางจิราพร  นิ่มเรือง
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์