สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลนิภา  กล้าการขาย
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จำปาแก้ว
 
1. นายณรงค์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  นิ่มสุนทไชยเวช
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพ็ชรสิน
3. เด็กหญิงอรษา  บุญมี
 
1. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์