สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลนิภา  กล้าการขาย
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จำปาแก้ว
 
1. นายณรงค์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวีระชาติ  ขันขึง
 
1. นายณรงค์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญหา
2. เด็กชายสรวิศ  บุญมี
3. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นายประวิทย์  พูลสวัสดิ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุเทพ  ภูคำมี
2. เด็กชายไพเรีย  สุทน
 
1. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  นิ่มสุนทไชยเวช
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพ็ชรสิน
3. เด็กหญิงอรษา  บุญมี
 
1. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ศรีคง
2. เด็กชายสถาพร  มุ้งบัง
3. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีเคน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญหา
2. เด็กหญิงศศิธร  แมมขุนทด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์นาง
 
1. นางจิราพร  นิ่มเรือง
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์