สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัลศิริ  สังเทพ
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทรอนงค์
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพเกล้า  เกิดทอง
2. เด็กชายอัครชา  ดาราศร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เวียงย่างกุ้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนราทิพย์  แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงมาริสา  ชะนะดี
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  ชินสมบูรณ์
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน
2. เด็กหญิงรินลนี  ใจเดช
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  กิจควร
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แยกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  โคตะมะ
3. เด็กหญิงอันวา  สังเทพ
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลรินดา  ใจเดช
2. เด็กชายอนันต์  สายทอง
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวิชญา  มูลอ่อน
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญชิต
 
1. นางสาวกันธมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายติณณภพ  สาจันทร์
2. เด็กชายปฐวี  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงรพิรัตน์  ใบบาง
4. เด็กหญิงวันดี  ประดิษฐจา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สว่างชื่น
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
2. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญเทพ  นาคสกุล
2. เด็กชายนราธิป  ท่าพิกุล
3. เด็กชายบดินทร์  แก้วมะ
4. เด็กชายอนุวรรตณ์  เสาวพันธ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ถาวรผล
 
1. นายนพดล  พวงหิรัญ
2. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลุนอุบล
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สว่างกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุส  เรียบครบุรี
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  บุญสุข
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐติพล  คณาชาติ
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุพจน์  อภิเดช
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยวันนา
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  กรินสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยวันนา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมจันทึก
4. เด็กหญิงธัญญา  ชัยวันนา
5. เด็กชายภาณุพงศ์  สิงหวงษา
6. เด็กชายวัฒนา  สว่างชื่น
7. เด็กชายอัยการ  กลมงาม
8. เด็กหญิงไอรดา  บ้านใหม่
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
2. นายวรพล  เจริญวัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  เพชรสูงเนิน
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงสินันญา  พลสิทธิ์
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรนันท์  นามพันธ์
2. เด็กชายธิยากร  พลภูเขียว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  พรหมมา
4. เด็กชายนัทพงษ์  ประเวระภัย
5. เด็กหญิงพรรณิภา  สงวนพล
6. เด็กชายพีรพล  บัวคำ
7. เด็กหญิงรตินัฐ  บุญมา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มาม่วง
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
2. นางสาวธัญวรัตน์   ปุณประวัติ
3. นายนพดล  พวงหิรัญ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์โพธิ์กลาง
2. เด็กชายชาญชล  กำนอก
3. เด็กหญิงญาโณทัย  สว่างชื่น
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีเมืองบุญ
5. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญเลิศ
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
2. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรีทัศญา  ปิ่นจุ
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขำหงิม
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินณิภา  คณาชาติ
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินณิภา  คณาชาติ
2. เด็กชายจิรนันท์  นามพันธ์
3. เด็กชายภัทรวุธ  บุตรน้อย
4. เด็กหญิงรจนา  จันทร์นอก
5. เด็กหญิงเนติมา  คูณเมือง
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
2. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พรหมมา
2. เด็กหญิงนันทวัน  ธงเทียว
3. เด็กหญิงพัชริน  ภูผา
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทรศรา  กงแก้ว
2. เด็กชายธีรพงษ์  ตาเสาร์
3. เด็กหญิงสลาศิณี  ถาวรสาลี
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มเจริญ
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมภูพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  เก้านาน
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวชะเอ็ม  มีเชาว์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  มาลีนันท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สกุณี
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงศ์  อินทร์นุ่ม
2. เด็กชายยุทธการ  สงัด
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวชะเอ็ม  มีเชาว์
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีเจริญ
2. เด็กชายเทพพร  สิงหะทุม
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทนา  สารการญจน์
2. เด็กหญิงสุทธิชา  ออมสิน
3. เด็กหญิงสุนิศา  สารรักษ์
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน
2. นางสุพรรณี  เกษสม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ซึมรัมย์
2. เด็กหญิงรำพึง  สายสมร
3. เด็กหญิงศศิธร  ซึมรัมย์
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน
2. นางสาวสวิตตา  พิมพิสาร
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงแก้วสุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทับสุข
3. เด็กหญิงปริศนา  ปิ่นจุ
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน