สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  สว่างกุล
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์วงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุพร
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
2. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงทักษพร  อินทร์นุ่ม
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ทุมมี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมมะ
4. เด็กหญิงสุวรรณณา  อยู่สุข
5. เด็กหญิงอรสา  บุญครอบ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
2. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีสาวแห
2. เด็กหญิงวันทนา  ดีเจริญ
3. เด็กหญิงสุดาพร  สว่างกุล
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประโหมด
5. เด็กหญิงอ้อมใจ  เสาวดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สุพร
2. เด็กชายไชยา  สมัยกุล
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
2. นายนพดล  พวงหิรัญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกวิตา  อินทวงค์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สงวนพล
 
1. นายทองหยัด  เย็นวัฒนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมงาม
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินสว่าง
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  จ้อยเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  หีดชนา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวชะเอ็ม  มีเชาว์