สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชาญวิทย์  ฉุนพานิชย์
2. เด็กชายมงคล  พาแพง
 
1. นางสาวอิสริยา  มะปรางค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกวินนา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงภูษิตา  มาทาจันทึก
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมา
4. เด็กหญิงสินันญา  พลสิทธิ์
5. เด็กหญิงอลิสา  ทดคำใส
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
2. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรกมล  เบ้าทอง
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายจำเริญ  หิบนัด
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  สารปรัง
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  กะมุตะเสน
2. เด็กหญิงพิศตะวัน  รำมะนา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สินสรดอน
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
2. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 66.57 ทองแดง 23 1. เด็กชายชนณพิศก์  ทองนัด
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ศรีลาวัลย์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 29 1. เด็กชายปกรณ์  สุขลาภ
2. เด็กชายศศิศ  รสพิกุล
3. เด็กชายอภสร  ท่าตะกั่ว
 
1. นางสาวสุไรวรรณ  เถาว์โมลา
2. นางศรีวรรณา  พลเสน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีปราลาด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  คูณเมือง
 
1. นางศรีวรรณา  พลเสน
2. นางสาวสุไรวรรณ  เถาว์โมลา
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์นอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มเจริญ