สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรจนา  จันทร์นอก
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรญา  บุณณะอินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นวนสูงเนิน
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอาคม  กาคูณ
 
1. นางสาวอิสริยา  มะปรางค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรติณัฐ  บุญมา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เวียงย่างกุ้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปราบรัตน์
2. เด็กชายธนดล  สว่างศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มาม่วง
 
1. นางมารินี  สุดาจันทร์
2. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรรวิษา  อภิเดช
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล