สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีนวล
 
1. นางสาวสุกัญญา  พงษ์เจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมพร  แสนฉิมพลี
 
1. นางสาวรัชนี  มีตา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญ์ฌาวรรณ  สุขิโต
2. เด็กหญิงรสุกา  โชคไพบูลย์ทวีสุข
 
1. นางสาวพิจิตรา  เนาเภ้า
2. นางสาวสุริยา  ใจใส
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทีปกร  ก้อนสำโรง
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวสุวิมล  พรประภาศักดิ์
2. นางสาวสุวิมล  พรประภาศักดิ์