สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สิทธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงฐิติญา   ยิ่งยงค์
3. เด็กชายเด่นภูมิ   หารคำอุ้ย
 
1. นางอรอุมา   อินทองหลาง
2. นางสาวสุภัค   แก้วคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา   สีตาลแก่
2. เด็กหญิงศุภักษร   สีสุก
 
1. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี   ตะระการ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมน   มณีนิล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   เนียมเพราะ
 
1. นางสายหยุด  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรณสรณ์   อินทร์กัณหา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พยุงเกษม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสายไหม   เหนือเกาะหวาย
3. เด็กหญิงไอลดา   ถาวรสาลี
 
1. นางธนัช   ประทุมทิพย์
2. นางสุคนธ์   สุวรรณขำ