สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์หอม
2. เด็กชายธัชพรรณ  ผลใหญ่
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเย็น
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
2. นางสาวอุมาพร  เรือนแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพรหม  พละพล
2. เด็กชายสรศักดิ์  เวชบุญ
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายคมสัน  ตาลย้อย
2. เด็กชายธนพนธ์  เวชการ
3. เด็กชายธนโชติ  ศรีไทย
 
1. นางสาวอริษา  คำบุดดี