สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  วิเท่ห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หาญกร
3. เด็กชายสิทธิพร  ชัยณะรงค์
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หอมนิยม
2. เด็กชายนครินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  พรมประโคน
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ด้วงช้าง
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  หอมนิยม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ธนะศรีรังกูล
4. เด็กหญิงปนิดา  แสนกล้า
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ธีรวัฒน์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  เสนาวัง
 
1. นางสาวญานิน  เทพทวี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฑิตถากร  หอมผล
2. เด็กหญิงนรมน  นกขุนทอง
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ทำเนียบ
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บำเพ็ญพงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กชายสมศักดิ์  ตอนสาด
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปลื้มจิตร  หอมหวาน
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  วงวาท
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฮ้าเมา
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ศูนย์ดำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ดุสิตา
 
1. นางสาวชลธิดา   นรบิน
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องพนา  หอมพวงน้อย
 
1. นายมานิต  แอบไธสง