สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  ประชุมกร
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทองพระภักดิ์
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทิพกระโทก
2. เด็กหญิงจิรประภา  หอมทอง
3. เด็กหญิงชนาพร  จันทร์ทา
4. เด็กหญิงชนาภา  หอมละมุล
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  สนอุทา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มนต์นารายณ์
8. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงอาริญา  วิภารัมย์
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  หอมเทียม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อยู่ยั่งยืน
2. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
3. นางราตรี  เพชรโกมล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  หอมหวาน
 
1. นายมานิต  แอบไธสง