สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เจ๊ะ
 
1. นางสาวอัญชลี  อันทพิษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวีรภาพ  คืนดี
 
1. นางสาวอัญชลี  อันทพิษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  วิเท่ห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หาญกร
3. เด็กชายสิทธิพร  ชัยณะรงค์
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หอมนิยม
2. เด็กชายนครินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  พรมประโคน
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  ประชุมกร
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทองพระภักดิ์
 
1. นางสาวปรียานุช  เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  คงนาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ด้วงช้าง
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  หอมนิยม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ธนะศรีรังกูล
4. เด็กหญิงปนิดา  แสนกล้า
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ธีรวัฒน์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  เสนาวัง
 
1. นางสาวญานิน  เทพทวี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฑิตถากร  หอมผล
2. เด็กหญิงนรมน  นกขุนทอง
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทิพกระโทก
2. เด็กหญิงจิรประภา  หอมทอง
3. เด็กหญิงชนาพร  จันทร์ทา
4. เด็กหญิงชนาภา  หอมละมุล
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  สนอุทา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มนต์นารายณ์
8. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงอาริญา  วิภารัมย์
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  หอมเทียม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อยู่ยั่งยืน
2. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
3. นางราตรี  เพชรโกมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองกระโทก
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ทำเนียบ
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บำเพ็ญพงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กชายสมศักดิ์  ตอนสาด
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปลื้มจิตร  หอมหวาน
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  หอมหวาน
 
1. นายมานิต  แอบไธสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  วงวาท
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฮ้าเมา
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ศูนย์ดำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ดุสิตา
 
1. นางสาวชลธิดา   นรบิน
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องพนา  หอมพวงน้อย
 
1. นายมานิต  แอบไธสง