สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองม่วง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  ดอนผา
2. เด็กชายอานุภาพ  ถาวรชน
 
1. นางสุมาลี  กันเมียน
2. นางละเอียด  มณฑาสวรรค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลชุมแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศรี
 
1. นางสุมาลี  กันเมียน
2. นางละเอียด  มณฑาสวรรค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงมาริษา  รับแสง
 
1. นายพิพัฒน์  กล้าผจญ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมษ์นิพา  เสือหาญ
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ