สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชคัทพล   ทองดี
2. เด็กชายตะวัน  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายธีรพงษ์  วงษา
 
1. นางแสงเพชร  มั่นคง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญอยู่
2. เด็กหญิงเอมิกา  มีภักดี
 
1. นางสาวตรียะกุล  ชุมอดทน
2. นางสาวน้ำฝน  เวชจันทร์