สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาริณี  ดุลดานิชย์
 
1. นายยรรยง  โอชารส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำสว่าง
 
1. นางไพเราะ  เชื้อสาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรุพงษ์  แสงสุก
2. เด็กชายพิชญะ  โมคกุล
 
1. นางไพเราะ  เชื้อสาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำสว่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสมอชาติ
 
1. นายวิษณุ  อุ่นคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายเฌอณัฐชาญ  จ้อยประดิษฐ์
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิภาริณี  ดุลดานิชย์
2. เด็กหญิงเกศราวดี  ดุลดานิชย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานสิริ  สนิทประโคน
2. เด็กชายวรัญญู  เป็นอยู่
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  ท่าวิลัย
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเล็ก  ใจมั่น
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
2. นางลำดวน  ไชยอรรถ