สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายศศินันท์  สุขขา
 
1. นางสุภางค์  วงษ์วรรณดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกัญญฎา  วงศ์ดีนวล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริพงษ์พันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริตา   นุชแก้ว
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหพัฒน์   ศิริเกษ
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุปผาวาส
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพัส  ช่างเรือน
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะคำแสง
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงพิญาดา  โพธิ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถนอมเชื้อ
 
1. นางรานี  รุนสีงาม
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสมอชาติ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 17 1. เด็กชายศุภกร   เชื้อคำศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์   สิงห์ทา
3. เด็กหญิงเขมิกา   แกมนิล
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
2. นางลำดวน  ไชยอรรถ