สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะคำแสง
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมิณทราวิกา  วังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  จิตจำนง
 
1. นายวิษณุ  อุ่นคำ
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
2. เด็กหญิงธิติสุดา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงเกศราวดี  ดุลดานิชย์
 
1. นางรานี  รุนสีงาม
2. นายชิงชัย  นนทเสน