สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายศศินันท์  สุขขา
 
1. นางสุภางค์  วงษ์วรรณดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกัญญฎา  วงศ์ดีนวล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริพงษ์พันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนาราภัทร  พลนิกรณ์
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะคำแสง
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาริณี  ดุลดานิชย์
 
1. นายยรรยง  โอชารส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำสว่าง
 
1. นางไพเราะ  เชื้อสาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรุพงษ์  แสงสุก
2. เด็กชายพิชญะ  โมคกุล
 
1. นางไพเราะ  เชื้อสาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมิณทราวิกา  วังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  จิตจำนง
 
1. นายวิษณุ  อุ่นคำ
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำสว่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสมอชาติ
 
1. นายวิษณุ  อุ่นคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายเฌอณัฐชาญ  จ้อยประดิษฐ์
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริตา   นุชแก้ว
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเศรษฐกิจ  ท่าวิลัย
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหพัฒน์   ศิริเกษ
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำสว่าง
2. เด็กชายปรุพงษ์  แสงสุก
3. เด็กชายวรัญญู  เป็นอยู่
 
1. นางรานี  รุนสีงาม
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสหพัฒน์  สิริเกษ
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุปผาวาส
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพัส  ช่างเรือน
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะคำแสง
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงพิญาดา  โพธิ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถนอมเชื้อ
 
1. นางรานี  รุนสีงาม
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิระพงษ์  เกตุศรี
2. เด็กหญิงธิติสุดา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงเกศราวดี  ดุลดานิชย์
 
1. นางรานี  รุนสีงาม
2. นายชิงชัย  นนทเสน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงพิญาดา  โพธิ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงวชิร่าภรณ์  ถนอมเชื้อ
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ  เทพวงค์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  มงคลโพธิ์
 
1. นายยรรยง  โอชารส
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สมบัติวงษ์
2. เด็กชายศศินันท์  สุขขา
 
1. นายยรรยง  โอชารส
2. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุคนธรา  ศิริเกษ
2. เด็กหญิงสุชานัน  ขันคำ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสมอชาติ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิภาริณี  ดุลดานิชย์
2. เด็กหญิงเกศราวดี  ดุลดานิชย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาพงษ์  ถานา
2. เด็กชายธวัชชัย  ฤทธี
3. เด็กชายนับ  ทิมทอง
 
1. นายบรรจงศักดิ์  ไทยมา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานสิริ  สนิทประโคน
2. เด็กชายวรัญญู  เป็นอยู่
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  ท่าวิลัย
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 17 1. เด็กชายศุภกร   เชื้อคำศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์   สิงห์ทา
3. เด็กหญิงเขมิกา   แกมนิล
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
2. นางลำดวน  ไชยอรรถ
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเล็ก  ใจมั่น
 
1. นางพิมพวรรณ  สว่างผล
2. นางลำดวน  ไชยอรรถ