สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยณี  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงประกาย   กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ประจันตะเสน
 
1. นางนุจรี  แก้วประทีป
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายนพพล  นพทัน
3. เด็กชายสุวัตร  ประธิเก
 
1. นางยุพวัลย์  จิ๋วแหยม
2. นางสาวพรไพรินทร์  จันทร์เสน