สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาอีชะฮ์   สมคูณ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   เกตุมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์   ประทีปแก้ว
 
1. นางกาญจนา   โกมล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เหลืองตระกูล
 
1. นางสาวสุขุมาล    ชาระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   ยิ้มนาค
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์   กศิผล
3. เด็กหญิงอภิชยาภรณ์   พวงแก้ว
 
1. นางวลัญช์รัตน์   วงษ์รัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ถาวรจิตร
 
1. นางสาวดวงพร   บุญคำบัว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกรภัทร์   คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุรฑริกา   เกษประสาร
3. เด็กชายยศพัทธ์   ชาญรัตนพิทักษ์
 
1. นายภูษิต   ศิริมัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    เครืออนันต์
 
1. นางจรรยา    บุพลับ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวนาตยา    คล้ายคลึง