สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัญชุสา   บุญเจริญ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   เกตุมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนินเนศร์   ชูติรัตน์ปกรสิน
 
1. นางมณีแก้ว   ผลสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาอีชะฮ์   สมคูณ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   เกตุมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์   ประทีปแก้ว
 
1. นางกาญจนา   โกมล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร   หันบุตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา   บับพาน
 
1. นางกมลเนตร   พลอยสุภา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เหลืองตระกูล
 
1. นางสาวสุขุมาล    ชาระ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคีตภัทร    มัธยูนุช
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ลิขิตปัญญา
 
1. นายสุริยา    เพลินหัด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   กันนิยม
 
1. นางสาวสุขุมาล    ชาระ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   ยิ้มนาค
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์   กศิผล
3. เด็กหญิงอภิชยาภรณ์   พวงแก้ว
 
1. นางวลัญช์รัตน์   วงษ์รัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา   พงษ์พรหม
2. เด็กหญิงประภัสสร   อำพร
3. เด็กหญิงปาณิสรา   กุมรัมย์
 
1. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายจักรรินทร์   ยาผัด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญครุฑ
3. เด็กหญิงทิพย์กัญญา   จิตติเมธากุล
 
1. นางสาวธนพร   บัวผดุง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ถาวรจิตร
 
1. นางสาวดวงพร   บุญคำบัว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์   เฉลิมพิษ
 
1. นายภูษิต   ศิริมัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกรภัทร์   คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุรฑริกา   เกษประสาร
3. เด็กชายยศพัทธ์   ชาญรัตนพิทักษ์
 
1. นายภูษิต   ศิริมัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเกษมวานิช    งามนิธิธนานันธ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์    ถาวรทรัพย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    เครืออนันต์
 
1. นางจรรยา    บุพลับ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิกา    บุญสวัสดิ์
 
1. นางธัญรัตน์    เพลินหัด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณกร    เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวนาตยา    คล้ายคลึง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายพิริยากร   ชอบชื่นชม
 
1. นายชัชพล  ธรรมา
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายพลฤต    คำป้อง
2. เด็กชายอลงกรณ์    พรงาม
 
1. นางสาวยุพิน    โคษา
2. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน