สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบรรพต สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนานันต์   ดาวัน
2. เด็กหญิงฮาย   ลุยลน
3. เด็กชายเจม   มาด
4. เด็กหญิงเมธาพร    ปริกกระโทก
5. เด็กหญิงเสาวนีย์   จองจับ
 
1. นางสาวเกศินี   บุญพินิจ
2. นางสุรางค์  โพธิ์ไพโรจน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงบุญนา  ประ
3. เด็กชายบุญเนือน  ประ
4. เด็กหญิงวิกานดา  จูน
5. เด็กชายสินทรัพย์  สำเลย
6. เด็กชายสุข  ตู้คำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง  รุ้งเรืองเดช
2. นางรัชชนี  บวรบุญ
3. นางสาวเกศินี  บุญพินิจ