สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชนิภา  ปิ่นเบญ
2. เด็กหญิงธนิกา   กลิ่นจันทร์หอม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  วันบุญ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
2. นางสาวอัมพร  ยมน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายชินวัตร  ฉลาดเจริญ
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เลิศสกุล
3. เด็กชายปิยพงษ์  วันบุญ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
2. นางสาวอัมพร  ยมน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ชมกิจ
2. เด็กหญิงนงนุช  สุวรรณ์
3. เด็กชายปฐพล  พักน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุธิมา  ลำใย
 
1. นางสุพรรณพร  วิเศษดี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานดา  ชาวสวน
2. เด็กชายจิรายุธ  นาคกุล
 
1. นางสมใจ  สุขะกาศี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายดุลยุตม์  อุกประโคน
2. เด็กชายมนัญชัย  อิมเบอร์ส
 
1. นางสาวสาริศา  หนูขาว
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรษา  จัตตุเชื้อ
 
1. นางสาวเยาวณี  กิ่งสีดา