สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชนิภา  ปิ่นเบญ
2. เด็กหญิงธนิกา   กลิ่นจันทร์หอม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  วันบุญ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
2. นางสาวอัมพร  ยมน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรล้ำ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
2. นางสาวอัมพร  ยมน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายชินวัตร  ฉลาดเจริญ
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เลิศสกุล
3. เด็กชายปิยพงษ์  วันบุญ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
2. นางสาวอัมพร  ยมน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ชมกิจ
2. เด็กหญิงนงนุช  สุวรรณ์
3. เด็กชายปฐพล  พักน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุธิมา  ลำใย
 
1. นางสุพรรณพร  วิเศษดี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิสรา  ลำไย
2. เด็กหญิงนันทกานต์  เกียรติงาม
3. เด็กหญิงศศินันท์  ปราบนอก
4. เด็กหญิงสกุลณัฐฐ์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  แพนลา
 
1. นางสุพรรณพร  วิเศษดี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธิติพงษ์  ยาตุนุเคราะห์
2. เด็กหญิงปารณีย์  กระสวยทอง
 
1. นางสมใจ  สุขะกาศี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานดา  ชาวสวน
2. เด็กชายจิรายุธ  นาคกุล
 
1. นางสมใจ  สุขะกาศี
2. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษชัย  กันเรือน
2. เด็กชายจิรานุวัตร  พรมใจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์ประยูร
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันโพธิ์น้อย
5. เด็กหญิงบุษกร  เครืออนันต์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
7. เด็กหญิงรัตนารัตน์   อินทร์ประยูร
8. เด็กชายสิทธิชัย  ชมเทียม
9. เด็กหญิงสุนี  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กชายอดิเทพ  ชมพู
 
1. นางอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์ประยูร
2. เด็กหญิงบุษกร  เครืออนันท์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
4. เด็กหญิงรัตนารัตน์  อินทร์ประยูร
5. เด็กหญิงสุนี  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอรัญญา  ลำไย
 
1. นางอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมา
2. เด็กชายอนุชิด  บุญสูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิมพ์สมพร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์พนม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กอนจิต
3. เด็กชายสุรนาท  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายดุลยุตม์  อุกประโคน
2. เด็กชายมนัญชัย  อิมเบอร์ส
 
1. นางสาวสาริศา  หนูขาว
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงค์
 
1. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรษา  จัตตุเชื้อ
 
1. นางสาวเยาวณี  กิ่งสีดา
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  วงค์จำเนียร
2. เด็กชายจตุรวิทย์  พงค์นิล
3. เด็กชายไชยา   องค์สุนทร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิต  โสภาค
2. เด็กชายสิทธเดช  ชินคำ
3. เด็กชายไชยา  องค์สุนทร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต