สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรารถนา  สังสี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำเนียรกุล
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองเจือ
4. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พุฒสี
5. เด็กหญิงไพลิน  สังสี
 
1. นายวินัย  เทือกกึง
2. นางอังคณา  กันพวง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญภัทธิ์  พยุเวช
2. เด็กชายปวุฒิ  ข่าวคำ
3. เด็กหญิงปะภัสสร  โสมะเค็ง
4. เด็กหญิงเขมมิกา  เพ็ชรสิน
5. เด็กชายไชยวุฒิ  พุฒสี
 
1. นางสาวพิชญ์ชามา  พันธุราช
2. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปัญฑิดา  สมใจ
2. เด็กชายพีรพล  ทองเจือ
 
1. นางศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปมิกา  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพันธ์  อินตา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายวรุตม์  พลชุมแสง
3. เด็กชายวิศรุต  ทัศนิยม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พลทามูล
2. เด็กชายสหรัฐ  ปะวันนา
3. เด็กชายอัยการ  สว่างสาลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชื่นอารมณ์