สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิลาจันทร์
 
1. นางศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญณัช  สุรีรัมย์
2. เด็กชายธนวุฒิ  สง่างาม
3. เด็กหญิงศิรินภัทร์  แก้วนอก
4. เด็กหญิงสุภานันท์  ธนโสม
5. เด็กหญิงอติกาญจน์  ทุมพล
 
1. นางสาวสำรวย  ถาวรกุล
2. นางจรีรัตน์  เทือกกึง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสยามรัฐ  อาจหาญ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปมิกา  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายภูมินทร์  หึมวัง
2. เด็กชายออมทรัพย์  หลักดี
 
1. นางสาวพิชญ์ชามา  พันธุราช
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อวย
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พงษ์สมร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เอการัมย์
 
1. นางสาวอรุณี  ฤทธิพิศ