สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิลาจันทร์
 
1. นางศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญณัช  สุรีรัมย์
2. เด็กชายธนวุฒิ  สง่างาม
3. เด็กหญิงศิรินภัทร์  แก้วนอก
4. เด็กหญิงสุภานันท์  ธนโสม
5. เด็กหญิงอติกาญจน์  ทุมพล
 
1. นางสาวสำรวย  ถาวรกุล
2. นางจรีรัตน์  เทือกกึง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรารถนา  สังสี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำเนียรกุล
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองเจือ
4. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พุฒสี
5. เด็กหญิงไพลิน  สังสี
 
1. นายวินัย  เทือกกึง
2. นางอังคณา  กันพวง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญภัทธิ์  พยุเวช
2. เด็กชายปวุฒิ  ข่าวคำ
3. เด็กหญิงปะภัสสร  โสมะเค็ง
4. เด็กหญิงเขมมิกา  เพ็ชรสิน
5. เด็กชายไชยวุฒิ  พุฒสี
 
1. นางสาวพิชญ์ชามา  พันธุราช
2. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปัญฑิดา  สมใจ
2. เด็กชายพีรพล  ทองเจือ
 
1. นางศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปมิกา  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสยามรัฐ  อาจหาญ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพันธ์  อินตา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายวรุตม์  พลชุมแสง
3. เด็กชายวิศรุต  ทัศนิยม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปมิกา  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชวิศ  พงษ์สมร
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายภูมินทร์  หึมวัง
2. เด็กชายออมทรัพย์  หลักดี
 
1. นางสาวพิชญ์ชามา  พันธุราช
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อวย
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พงษ์สมร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เอการัมย์
 
1. นางสาวอรุณี  ฤทธิพิศ
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอัมราวดี  ช่างเก็บ
 
1. นางสาวปิยะพร  วันทายุทธ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พลทามูล
2. เด็กชายสหรัฐ  ปะวันนา
3. เด็กชายอัยการ  สว่างสาลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชื่นอารมณ์