สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายพศิน  บรรณสาร
2. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ถาวรผล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  จงมาดี
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญกิจพิรุฬห์
2. เด็กหญิงอัญมณี  จิตต์ประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณอินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนวิเชียร
3. เด็กหญิงร้อยแก้ว  ปาไข
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นางสาวปิยวรรณ  ดำรงสุสกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงสีธีธร  ฝากกาย
 
1. นายวิทยา  พุ่มภักดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชินนอก
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายคิมหันต์  รักเกษม
2. เด็กชายณัฐนันท์  คำดอกไม้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถียรสวัสดิ์
4. เด็กชายธนากร  ขวัญแก้ว
5. เด็กชายวรวุธ  สำราญนิช
6. เด็กชายเอธัส  ถาวรผล
 
1. นายวิษณุรักษ์  มีบุญ
2. นายศรีไพร  จันทร์แก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  สิริเมฆ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ
 
1. นางอัญชลี  อันศรีเมือง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงชญานุช  ทองทา
2. เด็กชายธีระ  ชาญเชิงรบ
3. เด็กหญิงอโนชา  กุลชร
 
1. นางวรินทร  แวนวน
2. นางสุพันทิพย์  กองอ่อนศรี
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อารีย์
 
1. นางสาวรัตตรีกาล  ดงกันหา