สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
 
1. นางจินดารัตน์  เสมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม
 
1. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จูงพันธุ์ท้าว
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ยินดีหา
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวนารี  มณีนาถ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ  หายะกุล
2. เด็กชายรณพี  น้อยจั่น
3. เด็กชายเจษฎากร  เพ็งบุบผา
 
1. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์