สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนภัสร  วสนาท
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอโนทัย  โกษแก้ว
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลับแก้ว
2. เด็กหญิงจันทรัสม์  สีอ่อน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จรรโลงบุตร
4. เด็กชายพศิน  บรรณสาร
5. เด็กหญิงพิมพ์ธัญดา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงพีรดา  พรหมสุวรรณ
7. เด็กชายสิทธา  อาษาวัง
8. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
9. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางจันทรา  รุ่งฟ้า
2. นายอุดร  บัวสูง