สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมินตรา  ตรีเวช
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา  สังข์ทอง
 
1. นางจินดารัตน์  เสมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
 
1. นางจินดารัตน์  เสมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตรัตน์  เด่นเพ็ชร์แสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
3. เด็กหญิงโยศิตา  เพ็งศร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. นางวารี  นิยมธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายพศิน  บรรณสาร
2. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม
 
1. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนภัสร  วสนาท
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ทองคง
2. เด็กหญิงภัคสิรี  อุ้มแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วงษ์ระเบียบ
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ถาวรผล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  จงมาดี
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จูงพันธุ์ท้าว
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ยินดีหา
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ
2. เด็กหญิงนาตยา  ทิพย์สุขุม
3. เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองพันพาน
5. เด็กหญิงสุริวภา  นะชา
 
1. นางจันทรา  รุ่งฟ้า
2. นางจินตวี  เพ็ญสุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล  ดาทา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คูเจริญ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ภิรมย์บัว
4. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วงา
5. เด็กหญิงไอรดา  กาญจนภักดี
 
1. นางทัศนีย์  อุกำแพง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาศัยราษฎร์
 
1. นางจินตวี  เพ็ญสุข
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  พยุงวงศ์
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
2. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
2. เด็กชายศุภชัย  คงธนจารุเมธี
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
2. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มูลตรีมา
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภชา  คำโสดา
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญกิจพิรุฬห์
2. เด็กหญิงอัญมณี  จิตต์ประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอันทนา  ทอน
 
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณอินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนวิเชียร
3. เด็กหญิงร้อยแก้ว  ปาไข
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นางสาวปิยวรรณ  ดำรงสุสกุล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรขำ
2. เด็กหญิงรามาวดี  ภิรมย์บัว
3. เด็กชายศาสตรา  ทำเลดี
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พฤกษ์กำจร
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภพภิญโญ  ไชยณรงค์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
3. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
4. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
5. เด็กชายภพภิญโญ  ไชยณรงค์
6. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงจันทร์
8. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
9. เด็กชายเมฆา  อินทร์ประสงค์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กหญิงกิตติญาดา  กองคำ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พฤกษ์กำจร
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ราชเดช
6. เด็กชายปราโมทย์  ผิวละมุล
7. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
8. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
9. เด็กชายภพภิญโญ  ไชยณรงค์
10. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
11. เด็กหญิงระรินทร์  ฉัตรอินทร์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงจันทร์
13. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
14. เด็กชายอติทัศน์  สิงหวิบูลย์
15. เด็กชายเมฆา  อินทร์ประสงค์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลับแก้ว
2. เด็กหญิงกานดา  หาญดี
3. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ละมูลพัก
4. เด็กชายคมกฤษณ์  ผ่องสี
5. เด็กหญิงจรรยาพร  สายดอนยาง
6. เด็กหญิงชนาภา  สาลีนวน
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปุริปุญโน
8. เด็กชายณัฐกิตต์  ชัยอ่อน
9. เด็กหญิงทิชานันท์  อินทร์พรหม
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเสน
11. เด็กชายประวีณชัย  คูเพ็งชั้ว
12. เด็กหญิงพนิดา  วงหาญ
13. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงพรรพษา  ปัญญามาตย์
15. เด็กหญิงพิมนภา  อุ่มจิตร
16. เด็กชายพุฒิพงศ์  ตาอ้าย
17. เด็กชายวรโชติ  สำราญนิช
18. เด็กหญิงสกุณา  เสนาจอหอ
19. เด็กชายโชคอำนวย  คำเนียม
20. เด็กหญิงโชติรส  เดชทัน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนพร  ดาสม
 
1. นายวิทยา  พุ่มภักดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงสีธีธร  ฝากกาย
 
1. นายวิทยา  พุ่มภักดี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาพร  นิกรบัว
2. เด็กหญิงประกายมาศ  อังกาบ
3. เด็กหญิงพิมพ์ธัญดา  ผ่องใส
4. เด็กหญิงพีรดา  พรหมสุวรรณ
5. เด็กหญิงศศิประภา  ทองแสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ดำรงสุสกุล
2. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวนารี  มณีนาถ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอโนทัย  โกษแก้ว
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชินนอก
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายคิมหันต์  รักเกษม
2. เด็กชายณัฐนันท์  คำดอกไม้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถียรสวัสดิ์
4. เด็กชายธนากร  ขวัญแก้ว
5. เด็กชายวรวุธ  สำราญนิช
6. เด็กชายเอธัส  ถาวรผล
 
1. นายวิษณุรักษ์  มีบุญ
2. นายศรีไพร  จันทร์แก้ว
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลับแก้ว
2. เด็กหญิงจันทรัสม์  สีอ่อน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จรรโลงบุตร
4. เด็กชายพศิน  บรรณสาร
5. เด็กหญิงพิมพ์ธัญดา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงพีรดา  พรหมสุวรรณ
7. เด็กชายสิทธา  อาษาวัง
8. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
9. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางจันทรา  รุ่งฟ้า
2. นายอุดร  บัวสูง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นุชยงค์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชณินติกะ
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
2. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาประเทียบ
2. เด็กหญิงอารยา  ถึกมา
 
1. นายสมพงษ์  เพียรอดวงศ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  เขียววรณ์
 
1. นางวารี  นิยมธรรม
 
54 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  แสงสุข
2. เด็กหญิงใหม่  ไพร่ซับ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภมัย  สมุทถา
2. เด็กชายอัจฉริยะ  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นายคมกฤช  สมสาร์
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  สิริเมฆ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐพล  นราเศรษฐวัฒน์
2. เด็กชายธนาภัทร  บุญเมือง
3. เด็กชายอดิศร  อรุณพาส
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
2. นายคมกฤช  สมสาร์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ  หายะกุล
2. เด็กชายรณพี  น้อยจั่น
3. เด็กชายเจษฎากร  เพ็งบุบผา
 
1. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายจเด็จ  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กชายนรินทร์  ปราณีชาติ
3. เด็กชายอัมพวา  ชานันโท
 
1. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
2. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
60 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ
 
1. นางอัญชลี  อันศรีเมือง
 
61 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญมัย  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงปวีณภัทร  นาแรมงาม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  คำบัว
 
1. นางนภัสวรรณ  หน่อท้าว
2. นางสาววาสนา  พยุยงค์
 
62 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงชญานุช  ทองทา
2. เด็กชายธีระ  ชาญเชิงรบ
3. เด็กหญิงอโนชา  กุลชร
 
1. นางวรินทร  แวนวน
2. นางสุพันทิพย์  กองอ่อนศรี
 
63 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อารีย์
 
1. นางสาวรัตตรีกาล  ดงกันหา
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ย่อยศ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  นึกไม่ลืม
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ