สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นายวิชัย    คชาวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลนภา  พันธรรม
2. เด็กหญิงนันท์ชนก    แสงโสภา
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ไพเราะ
4. เด็กหญิงศศิธร    พลอยเทศ
5. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ติ๊บหมึก
 
1. นางวรรณะ    ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์    ยันอินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พูลศิลป์
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุดดา
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งหทัย   เจริญพงษ์พินิจ
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   อันสมศรี
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์   พันธรรม
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐชนนท์   สังวิมาลย์
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุดดา
2. เด็กหญิงกัญรัตน์  จันทิวากุล
3. เด็กชายขุนพล   ศรีสาคร
4. เด็กหญิงจิราพรรณ   แก้วเคน
5. เด็กหญิงชลธิชา   คำมูล
6. เด็กชายณัฐชนน  สังข์วิมาลย์
7. เด็กหญิงณัฐธิชา   สันประเทียบ
8. เด็กหญิงธนภรณ์   เผ่าพันธุ์
9. เด็กหญิงนัทธมล   แก้วสมบัติ
10. เด็กหญิงนันท์ชนก   แสงโสภา
11. เด็กหญิงนิศา   ทองอุบล
12. เด็กหญิงนิสา   ตันเสถียร
13. เด็กหญิงบุญฑริกา   บุญสมพงษ์
14. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   หมื่นจิตร
15. เด็กชายปริญญาภรณ์   หมื่นจิตร
16. เด็กหญิงพรนภา   เกตุกะเสริม
17. เด็กหญิงพรวลัย   รองพล
18. เด็กชายพลธกร  เอี่ยมอ่อน
19. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงประคำ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์   คร้ามไพบูลย์
21. เด็กชายพิษณุวัฒน์   แกมจินดา
22. เด็กหญิงมยุรี  ชุ่มชื่น
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พูลศิลป์
24. เด็กหญิงวิมลศิริ  แสงอรุณ
25. เด็กหญิงศศิธร   พลอยเทศ
26. เด็กหญิงสุณิตา   ประเสริฐ
27. เด็กหญิงสุพัตรา   คงเปรม
28. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เจริญพงศ์พินิจ
29. เด็กหญิงอมรรัตน์   พูลศิลป์
30. เด็กหญิงอรปรียา   อยู่พินิจ
31. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสิทธิ์
32. เด็กหญิงเขมินทรา   สองนา
33. เด็กชายเทพพิทักษ์   จงเจริญ
34. เด็กหญิงเนวิภา   การหรองใหญ่
35. เด็กชายเรืองเดช  พลนาเครือ
36. เด็กหญิงโมริน่า   หมื่นจิตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
2. นายวิชิต   ลุนภิรมย์
3. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
4. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ
5. นางชยาภรณ์  พิมพิสาร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา    พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ดอนสกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์    ยันอินทร์
2. นางสุภา    บรรลือคุณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายมาศ    สายบุตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    วงศ์ประคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา    วงษ์รัก
 
1. นางวรรณะ    ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์    ยันอินทร์
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตากานต์   รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวนัทธมน   หลิวสุวรรณ