สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองเดช   พลนางเครือ
 
1. นางวิไลลักษณ์   ยันอินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิสา  ตันเสถียร
 
1. นางวิไลลักษณ์   ยันอินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   จงเจริญ
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายขุนพล   ศรีสาคร
2. เด็กชายจิรานนท์   สิงห์โข่ง
3. เด็กชายวงศ์ตะวัน   สนธินาม
4. เด็กชายสุทธิพงษ์   ม่วงภาษี
5. เด็กชายเลิศลักษณ์   ปรางคัง
6. เด็กชายไพศาล  หล่มสูงเนิน
 
1. นายฉัตรชัย    กันดิษฐ์
2. นายวิชิต   ลุนภิรมย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    นารีจันทร์
2. เด็กหญิงทัศนีย์    บุญอารีย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วสุขแสง
 
1. นางนิสา    ห้วยกัญจน์
2. นายฉัตรชัย    กันดิษฐ์