สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชฏาพรณ์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงวณิชยา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  เกตุสอน
2. นางสาวศิริพร  คงทน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล่าไชยยงค์
2. เด็กชายฑีรภัทร์  หงส์สำโรง
3. เด็กหญิงทิภาพร  รัตนศิลป์
4. เด็กชายภัทรดนัย  โปไธสง
5. เด็กหญิงเยาวภา  คณาโจด
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชคิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิมไล้  สายสินธ์ุ
2. เด็กหญิงณัฏฐิญาดา  ศิริสุข
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กชายธีรเกียรติ  ขันคำ
5. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ใครหิน
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชคิ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สรวลสันต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิริ
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทธโสม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ก้องกังวาลย์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
5. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชติ
3. นางสาวศิริพร  คงทน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิธร
2. เด็กชายคุณากร  ครเกษม
3. เด็กชายธีรพงษ์  จงกระโทก
4. เด็กชายประกาศิต  บัวบุญชู
5. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
6. เด็กชายภัทราวุฒิ  แกมมะณี
7. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
8. เด็กชายอนันตศักดิ์  ขาวแดง
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น  จันทร์ชู
3. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  เพิ่มจรัส
2. เด็กชายอนุชา  ภูละมูล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82.28 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กิตติชัยฤทธิ์
 
1. นางมณีพร  จันทราวุฒิ