สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  แววหงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ก่อศิลป์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิร
 
1. นายมั่น  จันทร์ชู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองบุญมา
2. เด็กหญิงปวีณา  พรไทย
3. เด็กหญิงศรุตา  สุขเกษม
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูละมูล
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสินธุ์
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสายนที  ทู
 
1. นางอภิญญา   อิ่มเสมอ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  แววหงษ์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
3. เด็กชายทัศนัย  กำไร
4. เด็กชายธานุพัฒน์  บัวคำศรี
5. เด็กชายบูรพา  เพิ่มจรัส
6. เด็กชายศุภโชค   จิตร์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น  จันทร์ชู