สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอารยา  พิบาล
 
1. นางสุพัตรา  ยิ่งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเจิม
2. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชมเชย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมเชย
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เกิดน้ำใส
4. เด็กหญิงสุนิสา  รสเกสร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิริ
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางสาวศิริพร  คงทน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  มาดี
2. เด็กหญิงวณิชญา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางสาวศิริพร  คงทน