สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอารยา  พิบาล
 
1. นางสุพัตรา  ยิ่งสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเจิม
2. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พยาวัง
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  แววหงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ก่อศิลป์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิร
 
1. นายมั่น  จันทร์ชู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชฏาพรณ์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงวณิชยา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  เกตุสอน
2. นางสาวศิริพร  คงทน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองบุญมา
2. เด็กหญิงปวีณา  พรไทย
3. เด็กหญิงศรุตา  สุขเกษม
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูละมูล
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล่าไชยยงค์
2. เด็กชายฑีรภัทร์  หงส์สำโรง
3. เด็กหญิงทิภาพร  รัตนศิลป์
4. เด็กชายภัทรดนัย  โปไธสง
5. เด็กหญิงเยาวภา  คณาโจด
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชคิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิมไล้  สายสินธ์ุ
2. เด็กหญิงณัฏฐิญาดา  ศิริสุข
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กชายธีรเกียรติ  ขันคำ
5. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ใครหิน
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชคิ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชมเชย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมเชย
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เกิดน้ำใส
4. เด็กหญิงสุนิสา  รสเกสร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิริ
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางสาวศิริพร  คงทน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสินธุ์
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สรวลสันต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิริ
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทธโสม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ก้องกังวาลย์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
5. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชติ
3. นางสาวศิริพร  คงทน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสายนที  ทู
 
1. นางอภิญญา   อิ่มเสมอ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  แววหงษ์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
3. เด็กชายทัศนัย  กำไร
4. เด็กชายธานุพัฒน์  บัวคำศรี
5. เด็กชายบูรพา  เพิ่มจรัส
6. เด็กชายศุภโชค   จิตร์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น  จันทร์ชู
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิธร
2. เด็กชายคุณากร  ครเกษม
3. เด็กชายธีรพงษ์  จงกระโทก
4. เด็กชายประกาศิต  บัวบุญชู
5. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
6. เด็กชายภัทราวุฒิ  แกมมะณี
7. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
8. เด็กชายอนันตศักดิ์  ขาวแดง
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น  จันทร์ชู
3. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  มาดี
2. เด็กหญิงวณิชญา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นางสาวศิริพร  คงทน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เกิดน้ำใส
2. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
2. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  เพิ่มจรัส
2. เด็กชายอนุชา  ภูละมูล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82.28 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กิตติชัยฤทธิ์
 
1. นางมณีพร  จันทราวุฒิ