สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางาม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจินตนา  ใจอิ่ม
2. เด็กหญิงนิตติยา  จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงบุญสิตา  ตะเภาพงษ์
 
1. นางศิราณี  เพ็งรอด
2. นางนริศรา  พรมประเสริฐ