สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงพจนีย์  ไกรทองสุข
3. เด็กหญิงรัตน์ธินันท์  สุขเสนา
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปสิตตา    วรรณศิลป์
 
1. นางแก้วกัลยา    โพนทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอราวัณ   สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ชาญการ
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ลากุลเพีย
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรีพร   อยู่พูล
 
1. นางสาวจันทนารถ   บำรุงนา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นายศรายุทธ   หมู่หมื่นศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรีพร   อยู่พูล
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   พันรัมย์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    ลีมา
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ยะแสง
3. เด็กหญิงมกรา    ทร
4. เด็กหญิงรามาวดี    โกยรัมย์
5. เด็กหญิงวรกานต์    มั่งมี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมมั่น
 
1. นางพึงจิต    สมบูรณ์พงษ์
2. นางรัชณี    อดิเดชสกุล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดพร   คำชุ่ม
2. เด็กชายสถาพร    ศรีหะมาศ
3. เด็กหญิงเข็มเพ็ชร    เข้มแข็งบุญ
 
1. นายเสน่ห์    อุ่นจิตต์
2. นายวิสาร    คุณวงศ์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กชายซีอุย   เอือน
2. เด็กชายทศภูมิ   เกตุเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรทิวา   ภูลังกา
 
1. นางพัชราพร   ผ่องวรรณ์
2. นางวาสนา   บุญผาสุข
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงกชพร   แน่นอุดร
2. เด็กหญิงวาสนา   ยืนสุข
3. เด็กหญิงเพชรมณี   หม่อมวงษ์สุวรรณ
 
1. นางอัจฉรา   บุญหนุน
2. นางสาวกนกวรรณ   ศรีจันทร์
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ก้อนสำโรง
 
1. นางสาวนิตยา   เชยดี