สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   ไชยสนิท
2. เด็กชายกามินทร์   บุญศรี
 
1. นางเมธินี   คูณทรัพย์
2. นางสาวนิตยา   อ่อนสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร    ทาเพชร
 
1. นางเมธินี    คูณทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงพจนีย์  ไกรทองสุข
3. เด็กหญิงรัตน์ธินันท์  สุขเสนา
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา   วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงพจนี   ไกรทองสุข
3. เด็กหญิงรัตน์ธินันท์   สุขเสนา
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปสิตตา    วรรณศิลป์
 
1. นางแก้วกัลยา    โพนทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครินทร์   ขุมทรัพย์
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอราวัณ   สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ชาญการ
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ลากุลเพีย
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิศามนี   ณิติบัญญัติสกุล
 
1. นางสาวพจนี   อินทสนธิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรีพร   อยู่พูล
 
1. นางสาวจันทนารถ   บำรุงนา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นายศรายุทธ   หมู่หมื่นศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรีพร   อยู่พูล
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา   รู้รัก
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   พันรัมย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ผึ้งรวย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ เทา   เทาดี
 
1. นายศรายุทธ    กันรัมย์
2. นางชุติมา    เผือกพันธ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรพรรณ    เกษร
2. เด็กหญิงพรหมพร    กลิ่นสะอาด
3. เด็กหญิงพัชริดา    ทอง
 
1. นางอุษา    สว่างพงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฎิภาณ    มีโชค
2. เด็กชายภานุเดช    มาลี
 
1. นายยุทธศาสตร์    พุทธบาล
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพงษ์    ตติยเกื้อกูล
2. เด็กชายศรัณย์    พบสุข
 
1. นายยุทธศาสตร์    พุทธบาล
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร    ขันคำ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์    พลเสวี
 
1. นายยุทธศาสตร์    พุทธบาล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    ลีมา
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ยะแสง
3. เด็กหญิงมกรา    ทร
4. เด็กหญิงรามาวดี    โกยรัมย์
5. เด็กหญิงวรกานต์    มั่งมี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมมั่น
 
1. นางพึงจิต    สมบูรณ์พงษ์
2. นางรัชณี    อดิเดชสกุล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดพร   คำชุ่ม
2. เด็กชายสถาพร    ศรีหะมาศ
3. เด็กหญิงเข็มเพ็ชร    เข้มแข็งบุญ
 
1. นายเสน่ห์    อุ่นจิตต์
2. นายวิสาร    คุณวงศ์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กชายซีอุย   เอือน
2. เด็กชายทศภูมิ   เกตุเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรทิวา   ภูลังกา
 
1. นางพัชราพร   ผ่องวรรณ์
2. นางวาสนา   บุญผาสุข
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงกชพร   แน่นอุดร
2. เด็กหญิงวาสนา   ยืนสุข
3. เด็กหญิงเพชรมณี   หม่อมวงษ์สุวรรณ
 
1. นางอัจฉรา   บุญหนุน
2. นางสาวกนกวรรณ   ศรีจันทร์
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ก้อนสำโรง
 
1. นางสาวนิตยา   เชยดี