สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   เหลืองโสภากร
 
1. นางดลรัตย์   พลอยนิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  แปล้นเปลี่ยน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ขันคำ
 
1. นางเอมมิกา  มิตรประพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรพ์ณธร   จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงอรพรรณ   คำมะวงศ์
 
1. นางสาวศศิยาพัชร์   จันทร์ทะนี
2. นางรัตนา  แดงเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สรวลเกษม
 
1. นางอำไพ  ชาวโยธา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีรยา  อนันตวุธ
 
1. นางนลินรัตน์  กรุยรุ่งโรจน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์ขาว
2. เด็กชายวาย   ซก
 
1. นางสาวกัลยา   เพียนผักแว่น