สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชุลี   เจน
 
1. นางสาวละออง    อันสมศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัลยา   ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวละออง   อันสมศรี