สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   เหลืองโสภากร
 
1. นางดลรัตย์   พลอยนิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชุลี   เจน
 
1. นางสาวละออง    อันสมศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัลยา   ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวละออง   อันสมศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงนิตยา   เกศาแปง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ปันดี
 
1. นางอาศิรดา   ประทีปเด่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  แปล้นเปลี่ยน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ขันคำ
 
1. นางเอมมิกา  มิตรประพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรพ์ณธร   จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงอรพรรณ   คำมะวงศ์
 
1. นางสาวศศิยาพัชร์   จันทร์ทะนี
2. นางรัตนา  แดงเจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สรวลเกษม
 
1. นางอำไพ  ชาวโยธา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นายบุญเกียรติ  เดชอินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรีนวล  สาบเสือ
 
1. นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีรยา  อนันตวุธ
 
1. นางนลินรัตน์  กรุยรุ่งโรจน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  ลิ้มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  จ่าพิชม
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นัยติ๊บ
2. เด็กชายวันชัย  รสเครือ
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  จำปาทอง
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์ขาว
2. เด็กชายวาย   ซก
 
1. นางสาวกัลยา   เพียนผักแว่น
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองทอง
2. เด็กชายธงชัย  ผดุงญาณ
3. เด็กหญิงศตพร  ชมดง
 
1. นางสาวสุธาสินี  ศรีโนนซี