สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงคาริมิ  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงนฤมล  เคนกุดรัง
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  พิเนตรโชค
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ช่อแก้ว
2. เด็กหญิงอรุณกมล  สังข์วิเศษ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
2. นางสุุปราณี  กิจสาลี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  จันทร์พิลา
2. เด็กชายกฤษดา  อินเนตรวงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล