สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงคาริมิ  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงนฤมล  เคนกุดรัง
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินเกิด
2. เด็กหญิงทิวา  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   บุตรศรี
4. เด็กหญิงรวิพร  กดมงคล
5. เด็กหญิงสุวดี  เพชรชื่น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
2. นายนิตย์  คงหมุน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกานต์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงทิรารัตน์  ดีมาก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญมา
4. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
5. เด็กหญิงเกตุแก้ว    เกษสุพรรณ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวียงจันทร์
2. เด็กชายจักรี  พรมขันธ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  วัฒนภักดี
4. เด็กหญิงวนิดา  วรรณา
5. เด็กหญิงเขมรินทร์  ศรีประทุม
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  พิเนตรโชค
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ช่อแก้ว
2. เด็กหญิงอรุณกมล  สังข์วิเศษ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
2. นางสุุปราณี  กิจสาลี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  บุดดา
2. เด็กชายธันยธรณ์  บุดดา
3. เด็กชายธาวิน  ประจุทะเน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
2. นางแสงจันทร์  พอสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายชุติเดช  นามแย้ม
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พรมมา
3. เด็กชายเอกตะวัน  บ่อทอง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
2. นางแสงจันทร์  พอสอน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นิลศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  องค์ยา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีคำ
4. เด็กชายนันทชัย  สมพิศ
5. เด็กชายมนัษนัย   สารพันลำ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรสุริยา
7. เด็กหญิงวรรชนก   ดอกบัว
8. เด็กหญิงสุชัญญา  กุมภาพงษ์
9. เด็กหญิงเกตุแก้ว   เกษสุพรรณ
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
2. นางสุปราณี  กิจสาลี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลกานต์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงทิรารัตน์  ดีมาก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญมา
4. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
 
1. นางศิริรัตน์  ผ่องใส
2. นางสุปราณี  กิจสาลี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
4. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  จันทร์พิลา
2. เด็กชายกฤษดา  อินเนตรวงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - - 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   วงศรีทา
2. เด็กชายวชิรการ   พันธะกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา   คำอ้อ
 
1. นางสุกัญญา  เดชอนันทวิทยา
2. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภชัย    ธรรมมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อินเนตรวงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
2. นางสุปราณี  กิจสาลี