สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำสองสี
 
1. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายอุทัย  รัตนะ
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  หลัก
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตญา  แปจะโปะ
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายคมกริช  หลัก
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายอดิศร   จอมกระโทก
 
1. นางกานดา  คำมี
2. นางศิวิไล  ประเสริฐ